Projekty

Čejka chocholatá

Letos již šestým rokem úspěšně probíhá celostátní mapování hnízdišť čejky chocholaté (Vanellus vanellus). Metodika je jednoduchá a sběr dat nenáročný a vyplňování on-line formulářů efektivní (prostřednictvím upravené  databáze birds.cz). Aktuální informace o projektu se dozvíte zde: www.cso.cz/cejka.html, kde je možné rovnou vkládat Vaše pozorování. Hlavním cílem je zmapovat co největší počet hnízdišť čejek, která potom mohou být navržena do agro-environmenálního opatření pro čejku chocholatou na orné půdě. Již teď bylo díky spolupráci téměř dvou stovek ornitologů vybráno více než 250 lokalit, které mohou vstoupit do tohoto agro-environmentálního opratření.

Bez Vaší pomoci tento seznam dohromady nedáme…

Napomozte tedy i Vy ochraně čejky chocholaté!

 

Shromažďování faunistických a fenologických dat

Smyslem je získat co největší množství dat týkajících se výskytu, příletu, odletu a průtahu všech druhů bahňáků na území ČR. V současné době obsahuje databáze přibližně 20 000 záznamů. Raritní pozorování jsou uváděna ve výroční zprávě v časopise Vanellus. Vykazování těchto dat je jednou ze základních povinností členů, ale zapojit se může každý zájemce i z řad nečlenů. Stačí jen zadat svá pozorování do databáze ČSO (http://birds.cz/avif/), alternativně vyplnit formulář (v sekci ke stažení) a odeslat jej M. Pakandlovi, který má databázi na starosti. Vhodnější je však první alternativa. Nezapomeňte že cenný je i na první pohled bezvýznamný záznam malého počtu exemplářů. Právě taková data tvoří nakonec velká čísla a dokreslují celkovou situaci o výskytu a migraci bahňáků. Data slouží zejména pro potřeby SVOB a její práce. Poskytování a publikování dat se bude řídit vnitřním předpisem České společnosti ornitologické o poskytování dat. Tím bude zabráněno, aby se data dostala do nesprávných rukou a nedocházelo k jejich zneužití.

Kroužkování a zjišťování biometrických údajů

Smyslem je získat pokud možno co nejucelenější přehled o okroužkovaných bahňácích a jejich biometrických údajích na území ČR. Výsledky kroužkovatelské činnosti jsou uváděny v časopise Vanellus. Prosíme kroužkovatele aby dbali především bezpečnosti kroužkovaných ptáků a aby se kroužkování nestalo závoděním o počet kroužkovanců či druhů. Takové jednání je v rozporu se smyslem kroužkovatelské činnosti. SVOB podle možností pro své členy pořádá společné kroužkovací akce. Jejich smyslem je zaškolení nových kroužkovatelů a vzájemné seznámení s poznatky a zkušenostmi z kroužkovatelské praxe. 

 

Přímá ochrana hnízd vzácných bahňáků na Českobudějovicku

Již několik posledních let se členové SVOB na Českobudějovicku snaží chránit hnízda čejek chocholatých, ale i vzácných bahňáků. Vždy je potřeba notná dávka úsilí, času i diplomacie při domluvě se zemědělci a rybáři, výsledky jsou však většinou pozitivní a stojí za to. Například v roce 2012 bylo úspěšně zastaveno napouštění rybníka Volešek, kde zahnízdily čtyři páry tenkozobce opačného a kuřata se vylíhla min na dvou hnízdech. V roce 2013 se nám povedlo se zemědělci domluvit ochranu dvou hnízd břehouše černoocasého na orné půdě. Hnízda byla bohužel krátce před vylíhnutím predována, ale z ochranného opatření měly užitek rodinky čejek chocholatých i vodoušů rudonohých.  Během roku 2014 se opět podařilo zastavit napouštění rybníka Vyšatov a tím byla zachráněna čtyři hnízda pisily čáponohé (i řada hnízd dalších mokřadních druhů) před zaplavením.  Většina vylíhlých kuřat pisil dosáhla vzletnosti, celková hnízdní úspěšnost byla velmi vysoká. Dvě ze tří před zemědělskou technikou ochráněných hnízd břehouše černoocasého v roce 2014 byla  predována, třetí se však úspěšně vylíhlo a po několika letech bylo hnízdění břehoušů v ČR prokazatelně úspěšné.

 

Společensktva bahňáků ruských mokřadů

Počínaje rokem 2013 navázala skupina členů SVOB pod vedením Mirka Ešuse Šálka na tradici českých zoologických expedic do oblasti Ruského jezera Bajkal, která sahá až do počátku 90. let minulého století. Doposud dvě uskutečněné expedice si kladly za cíl především výzkum hnízdní biologie mokřadních společenstev ptáků v Zabajkalském Národním parku. A jaké jsou výsledky? Především a bohužel byl zaznamenán pro většinu druhů velmi drastický úbytek. Ačkoliv o jeho příčinách lze dlouze diskutovat, faktem zůstává, že na první pohled doposud „panenské“ sibiřské bažiny ztratily za posledních 20 let většinu svých ptačí ch obyvatel. Přitom například z analýzy chování Bajkalských bahňáků vodících mláďata vyplývá, že početné mezidruhové asociace rodinek s kuřaty mohou velmi efektivně odrážet dotírající se predátory. Druhové i početní ochuzení ptačích společenstev tak může samo o sobě znamenat další ohrožení pro zbývající populace. Více se o výsledcích našeho bádání můžete dočíst zde. V budoucnu je plánováno rozšíření výzkumu i na další lokality na území Ruské federace a užší zacílení výzkumů na bahňáky. 

 

Mezinárodní spolupráce

SVOB se aktivně zapojuje do mezinárodních bahňákářských aktivit a každoročně několik členů SVOB přednáší výsledky naší práce na konferencích International Wader Study Group (IWSG). K mezinárodní spolupráci patří i každoroční oslavy jedinečnosti bahňáků v rámci Stětového dne bahňáků (World Shorebirds Day), pravidelné sčítání kulíků zlatých na podzimním průtahu nebo organizace mezinárodních expedic.